Algemene voorwaarden Brandyourwear.com

Art. 1 Algemeen

BRANDYOURWEAR.COM is gevestigd aan de Damstraat 29, 2989 AC Ridderkerk Telefoon: +31 85 105 70 22; Email: info@brandyourwear.com.

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door BRANDYOURWEAR.COM - hierna te noemen “BRANDYOURWEAR.COM” – met een derde, hierna te noemen “koper” dan wel “opdrachtgever” -, gesloten overeenkomst(en), aanbiedingen en offertes;
 2. Door opdrachtgever of koper gehanteerde voorwaarden kunnen op een tussen partijen gesloten overeenkomst slechts van toepassing zijn, indien deze door BRANDYOURWEAR.COM schriftelijk zijn aanvaard;

Art. 2 Aanbiedingen en orders, totstandkoming van overeenkomsten

 1. Alle offertes/aanbiedingen van BRANDYOURWEAR.COM zijn vrijblijvend, tenzij zij een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte/aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit door de opdrachtgever of koper wordt aanvaard, heeft BRANDYOURWEAR.COM het recht het aanbod binnen twee dagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. De aanbiedingen gebaseerd op de eventueel bij de aanvrage van de zijde van de opdrachtgever of koper verstrekte gegevens.
 2. Orders van kopers binden BRANDYOURWEAR.COM pas, nadat de order schriftelijk door BRANDYOURWEAR.COM is bevestigd;
 3. Wijzigingen in de overeenkomst zijn slechts geldig, indien dit schriftelijk door BRANDYOURWEAR.COM en koper is overeengekomen;
 4. Brochures, catalogussen of andere tekeningen en voorstellingen geven een algemene indruk van te leveren goederen. Beschreven en afgebeelde maten, kleuren, uitvoeringen, gewichten etc. zijn immer bij benadering en nimmer bindend. 

Art. 3 Levering

 1. De door BRANDYOURWEAR.COM opgegeven levertijden zijn altijd bij benadering;
 2. BRANDYOURWEAR.COM is bevoegd tot het doen van deelleveringen. Iedere deellevering wordt als afzonderlijke levering beschouwd.
 3. De door koper bij afhalen of afleveren overhandigde pakbon en/of vrachtbrief of soortgelijk document wordt geacht de goederen en/of diensten weer te geven in de juiste staat en hoeveelheid;
 4. Indien een bepaalde leveringstermijn is overeengekomen en/of dat binnen een bepaalde termijn door BRANDYOURWEAR.COM met de werkzaamheden binnen een bepaalde termijn zullen zijn voltooid, wordt deze termijn verlengd indien en voorzover de opdrachtgever of koper nog niet alle voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke voorbereidingen heeft getroffen. Hierbij valt o.a. te denken aan het door opdrachtgever aanleveren van de juiste aantallen, modellen, kleuren en omschrijvingen van de te bewerken producten, e.e.a. zoals in de overeenkomst omschreven;
 5. Indien BRANDYOURWEAR.COM opdracht krijgt tot levering van speciaal ten behoeve van opdrachtgever/koper bewerkte c.q. samengestelde c.q. bedrukte producten is opdrachtgever verplicht tot aanlevering van direct reproduceerbaar materiaal van goede kwaliteit.
 6. Indien de door BRANDYOURWEAR.COM geleverde producten in geringe mate – waaronder ook te verstaan in kleurschakeringen tot 10% - afwijken van de drukproef of het monster dan is dat niet aan te merken als een tekortkoming van BRANDYOURWEAR.COM.
 7. Alle kosten in verband met de door BRANDYOURWEAR.COM te verrichten werkzaamheden ten behoeve van de samenstelling en de bewerking van de in art. 3.5 bedoelde producten worden afzonderlijk aan opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 8. BRANDYOURWEAR.COM is gerechtigd om maxinaal 10% meer of minder dan het met de opdrachtgever/ koper overeengekomen aantal producten als in dit art. 3 bedoeld aan de opdrachtgever/koper te leveren alsmede in rekening te brengen.

Art. 4 Vrijwaring rechten van derden

 1. Indien BRANDYOURWEAR.COM in opdracht van koper/opdrachtgever artikelen vervaardigt en/of geborduurd naar tekening/model/monster of andere van koper afkomstige voorbeelden en/of aanwijzingen, vrijwaart koper/opdrachtgever BRANDYOURWEAR.COM ter zake van eventuele inbreuk op rechten van derden, waaronder intellectuele eigendomsrechten zoals auteursrechten etc.
 2. Opdrachtgever/koper vrijwaart BRANDYOURWEAR.COM aldus tegen alle afspraken van derden terzake van door deze - in verband met de door BRANDYOURWEAR.COM verrichte werkzaamheden en/of (af)geleverde goederen - geleden of te lijden schade.

Art. 5. Aangeleverd textiel

Definitie: aangeleverd textiel is textiel, stoffelijk materiaal of kleding welke koper elders heeft aangeschaft om door BRANDYOURWEAR.COM  te laten borduren, bedrukken of anderszins te bewerken;

 1. Aangeleverd textiel wordt geheel voor risico van koper/opdrachtgever voorzien van een borduring of opdruk. Dit betekent, dat als er misdrukken worden gemaakt, er was echtheid- of hechtingsproblemen zijn en / of overige onvolkomenheden aan het aangeleverde textiel ontstaan, dit niet aan koper wordt vergoed en/of gecompenseerd, tenzij anders schriftelijk met BRANDYOURWEAR.COM wordt overeengekomen. 

Art. 6. Aangeleverd artwork en eigendom drukvormen

 1. BRANDYOURWEAR.COM is niet aansprakelijk voor het zoekraken, beschadiging en vermissing van door koper aangeleverde modellen, diskettes, cd’s of welke andere dragers van artwork en originelen dan ook. BRANDYOURWEAR.COM zal op geen enkele wijze beschadigde of zoekgeraakte originelen of dragers hiervan vergoeden of compenseren. ( Koper/opdrachtgever dient dus een copy aan te leveren en het origineel ter zekerheid achter te houden!)
 2. De door BRANDYOURWEAR.COM in opdracht en voor rekening van koper/opdrachtgever vervaardigde borduurkaarten, films etc. blijven eigendom van BRANDYOURWEAR.COM, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. 

Art. 7 Kleurverschillen

Kleine kleurverschillen betreffende de druk of de kleding kunnen geen reden zijn voor het afkeuren van de geleverde goederen. 

Art. 8 Klachten

 1. Eventuele klachten moeten binnen 4 dagen na datum van levering schriftelijk aan BRANDYOURWEAR.COM kenbaar zijn gemaakt.
 2. Naar aanleiding van een door BRANDYOURWEAR.COM in te stellen onderzoek beslist BRANDYOURWEAR.COM of de klacht gegrond is. Is de klacht gegrond dan heeft BRANDYOURWEAR.COM  de keuze de goederen te vervangen dan wel koper/opdrachtgever te crediteren voor een bedrag gelijk aan de door koper verschuldigde prijs voor de goederen.

Art. 9 Betaling

 1. Betaling van door BRANDYOURWEAR.COM gefactureerde rekeningen aan opdrachtgevers/kopers dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen;
 2. BRANDYOURWEAR.COM is gerechtigd een vooruitbetaling te eisen ook als er bij eerde afspraak of bevestiging een betalingstermijn werd toegezegd;
 3. Indien BRANDYOURWEAR.COM een betalingstermijn is overeengekomen dan dient deze als uiterste termijn te worden beschouwd;
 4. Bij gebreke van betaling op de vervaldag verkeert koper/opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Alsdan is de totale vordering van BRANDYOURWEAR.COM , ook van facturen waarvan de vervaldatum nog niet is verstreken terstond en ineens opeisbaar. Eventueel vermelde kortingen komen dan te vervallen en koper wordt aan verkoper een rentepercentage verschuldigd van 1,5% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als één maand wordt gezien. Voorts is koper verschuldigd aan BRANDYOURWEAR.COM alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, welke BRANDYOURWEAR.COM moet maken om tot voldoening van zijn vordering te geraken. De buitengerechtelijke incassokosten worden in rekening gebracht ten bedrage van 15% van het totaal verschuldigde bedrag met een minimum van € 100,00. Indien de werkelijke kosten hoger zullen zijn dan zullen deze kosten in rekening worden gebracht bij koper/ opdrachtgever.
 5. Facturen worden enkel digitaal verstuurd en vervangt daarmee compleet de gedrukte factuur. 

Art. 10 Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle geleverde goederen blijven eigendom van BRANDYOURWEAR.COM zolang koper/opdrachtgever de verschuldigde facturen niet heeft betaald, tenzij anders overeengekomen.

Art. 11 Aansprakelijkheid

 1. BRANDYOURWEAR.COM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de door opdrachtgever/koper geleden schade, behoudens voor zover de opdrachtgever of koper aantoont, dat de schade het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verbintenissen en/of een door haar gepleegde onrechtmatige daad en zich geen van de navolgende beperkingen van aansprakelijkheid voordoen.
 2. Buiten de levering van de producten als in de overeenkomst met opdrachtgever opgenomen en de verplichtingen als genoemd in artikel 2 en 3 is BRANDYOURWEAR.COM tot geen enkele prestatie jegens de opdrachtgever gehouden.
 3. BRANDYOURWEAR.COM is niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect en van welke aard ook ongeacht de wijze waarop deze is ontstaan en de personen door wie de schade is veroorzaakt, behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van de directie van BRANDYOURWEAR.COM .
 4. De schadevergoeding waartoe BRANDYOURWEAR.COM verplicht zou kunnen zijn zal nimmer de factuurwaarde van de geleverde goederen met betrekking tot welke de schade is ontstaan of ten gevolge waarvan de schade is veroorzaakt, te boven kunnen gaan.

Art. 12 Reclamaties

 1. De koper/opdrachtgever is verplicht het werk en/of het geleverde onmiddellijk na voltooiing, respectievelijk levering op zichtbare gebreken en / of aantallen te controleren. Bij zichtbare gebreken en/of onjuiste aantallen dient de opdrachtgever of koper binnen een termijn van 24 uur na levering of voltooiing van het werk schriftelijk en gemotiveerd mededeling te doen van de gebreken/onjuiste aantallen aan BRANDYOURWEAR.COM , bij gebreke waarvan de geleverde goederen en/of het werk geacht wordt in goede staat en hoeveelheid te zijn aanvaard.
 2. In geval van niet zichtbare gebreken geldt een termijn van 30 dagen na levering door BRANDYOURWEAR.COM .
 3. Reclame geeft de opdrachtgever/koper geen recht betaling te weigeren of op te schorten.
 4. Indien BRANDYOURWEAR.COM van oordeel is, dat een reclame terecht is ingediend, heeft BRANDYOURWEAR.COM het recht om na overleg met opdrachtgever of koper de factuur te crediteren voor een evenredig deel ervan of de overeenkomst opnieuw na te komen met instandhouding van de bestaande overeenkomst, zulks onder de verplichting van de opdrachtgever of koper aan BRANDYOURWEAR.COM  op haar verzoek het niet deugdelijk geleverde franco te retourneren. Nadat de klachten overeenkomstig lid 1 BRANDYOURWEAR.COM  hebben bereikt zal BRANDYOURWEAR.COM  zo spoedig mogelijk een naar eigen inzicht te bepalen onderzoek instellen naar de gegrondheid van de klacht.
 5. Op BRANDYOURWEAR.COM rust geen enkele verplichting met betrekking tot een ingediende reclame indien de opdrachtgever of koper niet aan al zijn verplichtingen jegens BRANDYOURWEAR.COM tijdig en volledig heeft voldaan.
 6. Een reclame betreffende geleverde zaken kan geen invloed hebben op eerder geleverde of alsnog te leveren zaken. Ook niet als deze zijn of zullen worden geleverd ter uitvoering van dezelfde overeenkomst;
 7. Een reclame kan niet in behandeling worden genomen, indien geleverde zaken niet meer in elk opzicht in exact dezelfde staat verkeren als ten tijde van de levering.
 8. BRANDYOURWEAR.COM is bevoegd retourzendingen te weigeren, tenzij de mogelijkheid van retournering vooraf schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen.
 9. Indien bij nabestelling of hernieuwde bestellingen van dezelfde zaken sprake is van geringe afwerking in grijswaarde, kleur, omvang, dikte of uitvoering, bestaat aan de zijde van de opdrachtgever of koper geen recht van reclame.

Art. 13 Opschorting, ontbinding en aansprakelijkheid

 1. BRANDYOURWEAR.COM heeft – indien koper/opdrachtgever tekort komt of redelijkerwijs mag worden verwacht, dat koper/opdrachtgever tekort zal schieten in de nakoming van enige tussen BRANDYOURWEAR.COM en koper/opdrachtgever gesloten overeenkomst – het recht:
 2. onmiddellijk betaling dan wel vooruitbetaling te eisen van koper/opdrachtgever voor alle lopende en nog te sluiten overeenkomsten;
 3. goederen, materialen, software of originelen onder zich te houden en eventueel te verkopen ter voldoening. Verkoop zal pas plaatsvinden na een termijn van tenminste 6 weken na kennisgeving aan koper;
 4. zijn verplichtingen op te schorten of de overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 5. BRANDYOURWEAR.COM is in geen geval verder aansprakelijk dan tot vergoeding van de door BRANDYOURWEAR.COM in rekening gebrachte prijs van het specifieke schade veroorzakende goed
 6. Alle aansprakelijkheid van BRANDYOURWEAR.COM , zoals voor bedrijfsschade, andere indirecte schade en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden wordt hierbij uitgesloten;
 7. BRANDYOURWEAR.COM is niet aansprakelijk indien goederen niet geschikt blijken voor het doel , waarvoor koper deze heeft gekocht. Koper/opdrachtgever dient zich derhalve zelf omtrent de geschiktheid van goederen tevoren op de hoogte te stellen.
 8. Annulering door koper / opdrachtgever van overeenkomsten met BRANDYOURWEAR.COM is uitsluitend mogelijk tegen betaling van het volledige factuurbedrag aan BRANDYOURWEAR.COM.

Art. 14 Afbeelden producties

BRANDYOURWEAR.COM  heeft het recht geproduceerde artikelen en/of drukwerk, borduursels, etc. van koper te fotograferen, of anders af te beelden in zijn brochures, catalogi, etc. ter ondersteuning van de verkoop van BRANDYOURWEAR.COM zonder dat hier enige vergoeding of andere compensatie aan koper tegenover staat. 

Art. 15 Overmacht

 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de wil van BRANDYOURWEAR.COM onafhankelijke , al dan niet voorzienbare, omstandigheid die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhinderd, alsmede de onmogelijkheid van nakoming van de overeenkomst als gevolg van tekortkomingen van ingeschakelde leveranciers.
 2. In geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht is BRANDYOURWEAR.COM gerechtigd om zonder rechtelijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste 6 maanden op te schorten of te ontbinden, zonder dat BRANDYOURWEAR.COM tot betaling van enige schadevergoeding gehouden zal zijn.
 3. Onder overmacht wordt verstaan een tekortkoming die niet aan BRANDYOURWEAR.COM kan worden toegerekend. Daaronder wordt in ieder geval begrepen een tekortkoming als gevolg van:
  • deconfiture en / of ernstige verstoring van het productieproces bij toeleveranciers van BRANDYOURWEAR.COM;
  • werkstaking;
  • brand;
  • bijzondere weersomstandigheden;
  • overheidsmaatregelen, waaronder in- en uitvoerverboden en in- en uitvoerbelemmeringen;
 4. Indien BRANDYOURWEAR.COM bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij bevoegd dat gedeelte afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever of koper gehouden deze factuur te voldoen, als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Art. 15 Garantie

 1. BRANDYOURWEAR.COM staat in voor de deugdelijkheid van de door haar verrichte werkzaamheden en/of door haar geleverde zaken, met dien verstande dat BRANDYOURWEAR.COM als gevolg van niet deugdelijk verrichte werkzaamheden of niet deugdelijk geleverde zaken gedurende 3 maanden na voltooiing van het werk en/of levering van de niet deugdelijke zaken de overeengekomen werkzaamheden opnieuw zal uitvoeren en bedoelde zaken, ten keuze van BRANDYOURWEAR.COM , zal vervangen of herstellen. Een en ander geldt slechts voor zover de aansprakelijkheid van schade niet in de onderhavige algemene voorwaarden is uitgesloten.
 2. Gebreken die zijn ontstaan door normale slijtage door onoordeelkundig of onjuist gebruik dan wel onderhoud of na een door de opdrachtgever/koper zelf dan wel door een derde, zonder toestemming van BRANDYOURWEAR.COM aangebrachte wijziging of reparatie en/of door in opdracht van de opdrachtgever/koper gebruikte materialen of werkwijzen, vallen buiten de garantie.
 3. Aanspraak op garantie bestaat slechts indien de opdrachtgever/koper aan al diens verplichtingen jegens BRANDYOURWEAR.COM ( zowel financieel als anderszins ) tijdig en volledig heeft voldaan.
 4. In het in lid 1 omschreven geval dient de opdrachtgever/koper ervoor zorg te dragen, dat BRANDYOURWEAR.COM de oorspronkelijk overeengekomen werkzaamheden opnieuw kan uitvoeren.
 5. Indien de opdrachtgever/koper een beroep kan doen op een door de fabrikant en/of leverancier van het geleverde verstrekte fabrieksgarantie zal die garantie tussen partijen gelden, met dien verstande dat de door BRANDYOURWEAR.COM gegeven garantie nimmer een grotere omvang dan deze garanties kunnen hebben.
 6. Op herstel of vervanging zijn de onderhavige algemene voorwaarden gelijkelijk van toepassing. 

Art. 16 Geschillen

 1. Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk betrekking hebben is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen met betrekking tot of voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Rotterdam.

Art. 17 Retouren

 1. Alle goederen kunnen gedurende 90 dagen aan ons worden geretourneerd indien deze ongedragen en in originele staat zijn en voorzien van de originele labels en etiketten.
 2. Dit geldt niet voor artikelen in uitverkoop cq welke uit collectie zijn.
 3. Er zijn een aantal artikelen waarbij wij u verzoeken deze uit hygiënische overwegingen niet te retourneren.
 4. Het passen van artikelen is uiteraard toegestaan.
 5. Indien u het artikel wilt retourneren, zorgt u ervoor dat u het artikel niet vies maakt en in de - voor zover redelijkerwijs mogelijk - originele staat en fabrieksverpakking naar ons terugstuurt.
 6. Retourzendingen graag ordernummer vermelden en originele of kopie paklijst mee retour sturen.
 7. Retourkosten per doos zijn € 15,00. 

 

Neem contact met ons op

Error 404
 • Usp 1
  • Icon (Afbeelding)
  • Usp tekst
   • Kleine en grote aantallen
   • Snel geleverd tegen scherpe prijzen
 • Usp 3
  • Icon (Afbeelding)
  • Usp tekst
   • Persoonlijke service
   • Tegen internetprijzen
 • Usp 4
  • Icon (Afbeelding)
  • Usp tekst
   • Persoonlijke ondersteuning
   • Hulp nodig? Geen probleem!